5.2 Fysieke belasting

Klachten aan het bewegingsapparaat zijn een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, ook in de steigerbouw. Dit is het gevolg van te grote fysieke belasting. Daarom zijn hierover in de branches afspraken gemaakt en vastgelegd in de Arbocatalogi alsook in het A-blad Steigerbouw van Arbouw. De Inspectie SZW hanteert deze afspraken bij het beoordelen of werksituaties aan de Arbowetgeving voldoen (Arbobesluit hoofdstuk 5). Deze paragraaf geeft een samenvatting van genoemde afspraken.

5.2.1 Zwaarste handelingen en maximale gewichten

De lichamelijk zwaarste handelingen zijn:

 • dragen van steigerelementen bij horizontaal transport
 • tillen van steigerelementen bij verticaal transport
 • tillen van steigerelementen bij (de)monteren steiger
 • duwen en trekken bij plaatsen van vloerdelen
 • duwen en trekken bij verankeren van steiger.

Gemaakte brancheafspraken over tilnorm

 • Voor het horizontale en verticale transport van steigermaterialen wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van transportmiddelen. Dit item is verder uitgewerkt in par. 3.5 Opslag en transport op de locatie.
 • Handmatig te verwerken steigerelementen dienen zo licht mogelijk te zijn.
 • Zware elementen mogen een gewicht hebben van maximaal 23 kg. Dit is de zogenaamde MAL-grenswaarde (Maximale Arbouw Limiet).
 • Steigerelementen die lichter zijn dan 23 kg, maar door hun aard of afmetingen moeilijk te hanteren zijn, dienen door twee personen te worden verwerkt. Enkele voorbeelden: ladders vanaf 3 m lang en roosters vanaf 2,50 m lang.
 • Weinig gebruikte elementen, bijvoorbeeld trappen, mogen eventueel zwaarder zijn dan 23 kg, mits ze door twee personen worden verwerkt, niet zwaarder zijn dan 46 kg. Zo’n element moet tevens zijn voorzien van een goed leesbare aanduiding opdat werknemers snel kunnen herkennen dat het element zwaarder is dan 23 kg en met twee personen moet worden verwerkt, bijvoorbeeld in de vorm van een waarschuwingsticker.  

5.2.2 Werktechniek, afwisseling van werk en persoonlijke bescherming

Een goede werktechniek maakt het werk minder zwaar. De regels hiervoor zijn:

 • Til zoveel mogelijk met twee handen, met de handen niet te dicht bij elkaar.
 • Houd de steigerelementen zo dicht mogelijk bij het lichaam vast.
 • Maak geen draaibewegingen met de pols maar met de arm.
 • Pak de steigerelementen vast op hun “balanspunt” (bijvoorbeeld bij een steigerbuis in het midden).
 • Beperk het met de romp draaien, rekken en buigen; door in plaats daarvan de voeten te verplaatsen.

Afwisseling van werk
De wijze van belasting van een steigerbouwer kan eenzijdig zijn. Door steeds dezelfde handelingen te verrichten is er eerder sprake van gezondheidsklachten. Breng daarom zoveel mogelijk afwisseling aan in het werk van een steigerbouwer. Een voorbeeld: degene die steigerelementen aanpakt en weer doorgeeft wordt meestal het zwaarst belast. Laat die werkzaamheden daarom niet steeds door dezelfde persoon verrichten. Zo’n aanpak leidt tot een gevarieerder en meer verspreid belastingspatroon.

Kleding en persoonlijke bescherming
Werkkleding moet zijn afgestemd op het seizoen en de weersomstandigheden. De CAO-bouwbedrijf schrijft voor welke kleding door de werkgever moet worden verstrekt. De kleding moet onder meer beschermen tegen kou en neerslag, maar moet bovendien een zekere mate van dampdoorlatendheid bezitten. Bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen dient de beschermende kleding hierop te zijn afgestemd.

Behalve goede kleding behoeft de steigerbouwer ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een helm en veiligheidsschoenen. Een volledig overzicht hiervan is opgenomen in paragraaf 5.1.4 en een overzicht van de verplichtingen op dit gebied van werkgever en werknemer in paragraaf 5.1.5.
 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 5. Opbouw, oplevering en inspectie 5.2 Fysieke belasting