3.4 Omgeving (verkeer, leidingen, obstakels)

De omgeving van een steiger bepaalt voor een deel de te nemen maatregelen. Het gaat om maatregelen aan de steiger zelf of in de omgeving daarvan. De belangrijkste gevaren betreffen:

 • de omgeving van de steiger, die vaak aan het openbaar gebied grenst (gevaren voor derden zoals voorbijgangers, bezoekers, bewoners, gebruikers van installaties of van onroerend goed);
 • het verkeer in de nabijheid van de steiger (aanrijdgevaar van steiger en/of personen die terplekke werkzaam zijn);
 • bovenleidingen van het elektriciteitsnet, trein en tram (gevaar van elektrocutie via de steiger bij opbouwen en bij afbreken of via een machine, bijvoorbeeld een hijskraan). Voor ondergrondse leidingen zie par. 3.2 Ondergrond en voor aarding par. 4.9.
   

3.4.1 Openbaar gebied en veiligheidszone

 • Steigers die in openbaar gebied staan of er aan grenzen mogen niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Sluit ze bij voorkeur af met hekwerk en hou dit zo goed mogelijk gesloten. Dat zal niet altijd kunnen, denk aan een toegangsroute voor bewoners of gebruikers. In dat geval moet worden voorkomen dat zij de steiger kunnen betreden.
 • Er moet worden voorkomen dat derden worden getroffen door van de steiger vallende materialen. Dit kan worden bereikt door:
  • de steiger te bekleden (zie par. 4.5 Afdichten en bekleden)
  • de werkvloeren te voorzien van gesloten hekwerk
  • voldoend brede vangschotten aan te brengen (zie par. 4.6 Vangvoorzieningen, overkappingen en veiligheidszones). 
 • Gebeurt dit niet, dan moet er naast de steiger een veiligheidszone worden gecreëerd, waarvan de breedte afhankelijk is van de hoogte van de steiger (zie fig. 3.4.1).
Relatie werkhoogte en breedte veiligheidszone
Werkhoogte (m) Veiligheidszone (m) Werkhoogte (m) Veiligheidszone (m)
10 3,00 90 11,00
15 3,50 100 12,00
20 4,00 110 13,00
30 5,00 120 14,00
40 6,00 130 15,00
50 7,00 140 16,00
Figuur 3.4.1 Veiligheidszone naast steiger

 

3.4.2 Verkeer en bouwverkeer

 • De routes en regels voor het bouwverkeer moeten bij de start van het werk duidelijk zijn, onder meer betreffende bouwwegen en verboden/geboden, zoals de maximale snelheid. Zie voor het aan- en afvoeren van steigermaterialen ook par. 3.5 “Opslag en transport op de locatie”.
 • In geval van alleen bouwplaatsverkeer kan bij tijdelijke afzettingen vaak worden volstaan met kegels en/of schildjes.
 • Wordt er gebouwd op de openbare weg, dan moet tijdig de wegbeheerder worden ingeschakeld, bijvoorbeeld de gemeente, om passende maatregelen af te spreken. Deze kunnen betrekking hebben op:
  • voetgangers
  • (brom)fietsers
  • motoren en motorvoertuigen
  • (snel)tram en metro (in dit geval het betreffende vervoersbedrijf raadplegen).
 • In geval van bouwen in de nabijheid van het spoor mag men zich vanwege het aanrijdgevaar nooit binnen de zg profielvrije ruimte (PVR) begeven, maar ook een strook van 3 meter daarbuiten mag niet worden betreden. Dit moet worden bereikt door het op die afstand plaatsen van:
  • fysieke afscherming of bebakening
  • hekwerk (indien er wordt gewerkt).

3.4.3 Bovenleidingen

 • Bovenleidingen zijn er voor het elektriciteitsnet, trein, (snel)tram en metro. Moet er in de nabijheid van deze bovenleidingen een steiger worden gebouwd, neem dan tijdig contact op met de betreffende beheerder.
 • Deze kan informatie verstrekken over de minimaal aan te houden afstanden tot de bovenleiding, zowel in horizontale als verticale zin. Het laatste betreft onder het leidingnet werken of het net passeren met een bouwmachine.
 • Zijn die minimale afstanden tot de bovenleiding niet haalbaar, dan zijn de alternatieven:
  • leidingen tijdelijk spanningsloos maken
  • leidingen op voldoende afstand omleiden
  • andere bouwmethode kiezen.

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 3. Werkvoorbereiding van project 3.4 Omgeving (verkeer, leidingen, obstakels)