7.2.1 FUNCTIES EN DE NIEUWE SCHOLINGSSTRUCTUUR

De nieuwe scholingsstructuur steigerbouw heeft met name betrekking op medewerkers die betrokken zijn bij het monteren, demonteren en inspecteren van steigers. Medewerkers die -onder veilige omstandigheden- uitsluitend logistieke handelingen verrichten op de bouwplaats of op de site, zoals bijvoorbeeld “bouwplaatsopruimers”, vallen niet binnen de scope van deze scholingsstructuur.

De Hulpmonteur Steigerbouw assisteert bij (de-)montagewerkzaamheden, waarbij door hem nog geen steigers zelfstandig mogen worden gemonteerd of gedemonteerd. Als hij assisteert bij (de) montagewerkzaamheden, betreft dit uitsluitend eenvoudige steigers van categorie 1, onder toezicht van óf de monteur, óf de 1e monteur óf de voorman.

De toekomstige Hulpmonteur Steigerbouw beschikt bij aanvang over VCA, basiskennis steigerbouw en moet zich registreren als “Aspirant hulpmonteur” bij de Stichting Veilig Werken Op Hoogte. De Aspirant Hulpmonteur monteert of demonteert niet. Na uiterlijk 1 jaar, heeft hij de opleiding tot Hulpmonteur Steigerbouw gevolgd, beschikt over het certificaat Hulpmonteur Steigerbouw en is dan als zodanig geregistreerd in het Centraal Diploma Register. Behaalt hij dit certificaat niet, wordt hij uitgeschreven bij de Stichting Veilig Werken Op Hoogte en kan hij de functie niet meer uitoefenen.

 Categorie Moeilijkheidsgraden
1 Standaard configuratie RS
Bedrijfsconfiguratie  / Fabrikantconfiguratie
2 Afwijkende configuratie
3 Speciale configuratie
4 Uitzonderlijke configuratie
7.21 Categorie-indeling volgens moeilijkheidsgraad (zie ook paragraaf 2.3)

De Monteur Steigerbouw monteert en demonteert zelfstandig eenvoudige steigers van categorie 1 en mag onder toezicht van minimaal een 1e Monteur complexe steigers monteren.

 

Steigerbouwbedrijf

Opdrachtgever /

Steigergebruiker /

Steigerbouwbedrijf

Steigergebruiker

Functieniveau

Monteren

Overdragen

Hulpmonteur

Categorie 1: onder toezicht

-

Inspecteur

Toezichthouder

Monteur

Categorie 1:

-

1e Monteur

Categorie 1, 2, 3 en 4

Categorie 1, 2 en 3

1e monteur met minimaal 5 jaar ervaring én Steigerinspecteur

Categorie 1, 2, 3 en 4

Categorie 4 met constructeur

Voorman

Categorie 1, 2, 3 en 4

Categorie 1, 2 en 3

Categorie 4 met constructeur

7.22 Vereiste functieniveaus bij monteren en overdragen van steigers, alsmede bij inspectie en toezicht

 

De 1e Monteur Steigerbouw monteert en demonteert zelfstandig eenvoudige en complexe steigers. Hij is gerechtigd om zelfstandig steigers tot en met categorie 3 op te leveren.

Voor bedrijven die niet beschikken over de functie van voorman geldt, dat de oplevering van steigers mag plaatsvinden door een gediplomeerde/gecertificeerde 1e Monteur die tevens de taak van “Steigerinspecteur” uitoefent. Hiertoe is hij is in het bezit van het certificaat Steigerinspecteur en beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring in deze functie. Hij is evenals de voorman gerechtigd om zelfstandig steigers tot en met categorie 3 op te leveren en steigers van categorie 4 in aanwezigheid van de constructeur.

De Voorman Steigerbouw voert dezelfde steiger-technische handelingen uit als de 1e Monteur Steigerbouw. Hij beschikt aanvullend over competenties met betrekking tot steigerinspectie, leidinggevende-, communicatieve-, management- en administratieve vaardigheden. De voorman is gerechtigd om zelfstandig steigers tot en met categorie 3 op te leveren en steigers van categorie 4 in aanwezigheid van de constructeur.

De overige functies die nauw verwant zijn aan de steigerbouw zijn in dit verband:

De Steigerinspecteur / Inspecteur van het steigerbedrijf / Inspecteur Steigerbouw en de Toezichthouder Steigergebruik zijn beide functies die in eerste instantie betrokken zijn bij de opdrachtgever, of die partij in de keten waaraan de steiger formeel wordt/is overgedragen. Deze taak kan door de opdrachtgever formeel zijn neergelegd bij het montagebedrijf of bij een derde deskundige partij.

De Steigerinspecteur / Inspecteur van het steigerbedrijf / Inspecteur Steigerbouw is verantwoordelijk voor de overname van de steiger. Hij houdt zich bezig met de inspectie van steigers en het vrijgeven ervan. Omdat deze functionaris de veiligheid van de gebouwde steigers moet kunnen beoordelen is het van belang dat hij zowel standaardconfiguraties als ook complexe configuraties kan beoordelen (categorie 1, 2, 3 en 4). Hij communiceert met het steigermontagebedrijf, op het technisch niveau van de 1e Monteur of de Voorman. Daarom wordt -mede op basis van de vastgelegde kerntaken, competenties en eindtermen- vereist dat hij beschikt over het certificaat “Steigerinspectie”.

De Toezichthouder Steigergebruik moet de veiligheid van de gebouwde steigers kunnen beoordelen. Het is van belang dat hij zowel standaardconfiguraties alsook complexe configuraties (categorie 1, 2, 3 en 4) kan beoordelen. Hij communiceert op het technisch niveau van de 1e Monteur of de Voorman. Teneinde zijn werkzaamheden aantoonbaar op het gewenste niveau uit te kunnen voeren dient deze functionaris te beschikken over het certificaat Toezichthouder Steigergebruik.
 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 7. SCHOLINGSSTRUCTUUR STEIGERBOUW 7.2 Functies 7.2.1 FUNCTIES EN DE NIEUWE SCHOLINGSSTRUCTUUR